กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทิพย์วรรณ ใจสมุทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2