กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจุรีรัตน์ เสนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธนิต ทองถึง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3