กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวลลิตวดี บุญชูวงศ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3