กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอรพินท์ ลิ่มพาณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายรัฐศาสตร์ สงมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2