กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรสา ชุมชาตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสุนีรัตน์ ชูช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสันติชัย ไตรเมศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวผกามาศ ฤทธิกาญจน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2