กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุธาวดี มัชฌิมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุภารัตน์ ไตรเมศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศศิกัญญา ไทยกลาง
ครูประจำชั้น