กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววลิดา เชาว์ไฝ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิราพร หยังหลัง