คณะผู้บริหาร

นายเด่นวัฒน สักคุนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนีรัตน์ ชูช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0810816556

นางอรพินท์ ลิ่มพาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจุรีรัตน์ เสนา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายธนิต ทองถึง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายสันติชัย ไตรเมศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน