พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้รับวิทยะฐานะที่สูงขึ้น

2.จัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

3.จัดระบบการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานและมุ่งผลสัมฤทธิ์

4.จัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น จัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและความต้องการของผู้เรียน

5.จัดกิจกรรมส่งเสริมผ้เรียนอย่างหลากหลาย

6.จัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน