วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

           ภายในปี 2560 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ปรัชญา

           สุวิชาภวํโหติ  ; ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ